Địa chỉ: Đức Cơ - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non 18/4

Đức Cơ - Gia Lai
gialai-ducco-mn184@edu.viettel.vn